Arkivkalendern

Arkivkalendern

Kommentarer

Vad har Umeå gemensamt med Florens, Paris och Istanbul? Jo, de är alla städer som har haft äran att vara Europas kulturhuvudstad. Umeå har sedan årsskiftet haft uppdraget. Som en del av evenemanget har man skapat en digital arkivkalender där ett fynd från arkiven publiceras var dag.  Vi har intervjuat arkivarien Lina Marklund, som arbetar på Riksarkivets landsarkiv i Härnösand, om projektet.

kulturhuvudstad 2014

Landsarkivet i Härnösand är en avdelning inom Riksarkivet. Vårt uppdrag är (i korthet) att ta emot, bevara och tillhandahålla arkiv från framförallt regionala statliga myndigheter såsom kyrka, polis, länsstyrelse och arbetsförmedling.

-Hur uppstod idén till arkivkalendern?

Vi inspirerades av Stockholms stadsarkiv som tagit fram en digitalkalender där varje dag är ett år, presenterat med en då aktuell fullmäktigedebatt. Och tänkte att vi kunde spinna vidare på den idén för att skapa något för Umeå kulturhuvudstad 2014.

-Vilka står som initiativtagare?

Initiativtagare är vi på landsarkivet i Härnösand, men kalendern har fyllts med hjälp av arkiv i Umeå; landstingsarkivet i Västerbotten, företagsarkivet i Väster- botten, Umeå kommunarkiv, Folkrörelsearkivet i Västerbotten, Forskningsarkivet i Umeå, Västerbottens museum och Dialekt-, ortnamns- och folkminnesarkivet i Umeå (DAUM).

-Hur och var har ni hittat material till kalendern?

Vi har letat i arkiv med Umeå- eller Västerbottens-anknytning och försökt få med material från olika tider och olika typer av arkiv för att på så sätt spegla den bredd av handlingar som finns på arkiv. Som jag nämnt ovan så är det material från 8 olika arkivorganisationer, så det har funnits en stor källa att hämta från.

-Är kalendern redan fylld för hela året? Eller är det ett arbete som sker successivt?

Kalendern är till största del fylld, men arbetet pågår successivt.

-Kan du berätta om något inlägg som stuckit ut eller berört lite extra?

Svårt att begränsa sig, man hittar många spännande levnadsöden när man börjar rota i arkiven. För att nämna några speciella dokument så är den äldsta handlingen vi har med, Järnäsbrevet från 1413 (25 januari) lite extra rolig.

Ur: Pergament- och pappersbrevssamlingen, volym P 78,Riksarkivet - Landsarkivet i Härnösand.
Ur: Pergament- och pappersbrevssamlingen, volym P 78,Riksarkivet - Landsarkivet i Härnösand.

Man hittar många tecken på den höga barnadödligheten och skammen att få oäkta barn som kunde leda till barnamord vilket berör (se t.ex. 10 januari).

Ur: Kriminalvårdsanstaltens i Umeå arkiv, volym D 2 A:3, Riksarkivet - Landsarkivet i Härnösand.
Ur: Kriminalvårdsanstaltens i Umeå arkiv, volym D 2 A:3, Riksarkivet - Landsarkivet i Härnösand.

Ganska mycket material har också anknytning till samer vilket är något som kulturhuvudstadsåret har värnat extra om (se t.ex.15 januari och 12 mars).

Ur: Lappfogdens i Västerbottens län arkiv, volym: DII:5, Riksarkivet – Landsarkivet i Härnösand.
Ur: Lappfogdens i Västerbottens län arkiv, volym: DII:5, Riksarkivet – Landsarkivet i Härnösand.

Och sedan är det ju roligt att få med stora händelser från Umeås historia, t.ex. stadsprivilegier (22 juni) och universitetets invigning (17 september).

För att besöka arkivkalendern klicka här.

Lämna en kommentar

E-post addresen är privat och visas ej