Vi introducerar cM Explainer™ för att kunna förutse släktskap mellan DNA-matchningar med större noggrannhet

Vi introducerar cM Explainer™ för att kunna förutse släktskap mellan DNA-matchningar med större noggrannhet

En av de viktigaste delarna med att ta ett DNA-test är de matchningar du får. DNA-matchningar avslöjar många släktingar som du inte kände till tidigare, baserat på delat DNA som ni ärvt från gemensamma förfäder. Men släktskapen till dina DNA-matchningar kan vara förvirrande. Detta leder till att många användare inte förstår hur de är släkt med de flesta av sina DNA-matchningar, vilket får dem att tveka att använda matchningarna för att gå vidare med att söka i familjehistorien och göra nya upptäckter.

Idag är en spännande dag då vi släpper cM Explainer™, en innovativ, kostnadsfri ny funktion på MyHeritage som beräknar släktskapsrelationer mellan DNA-matchningar med stor noggrannhet. Detta gör det enklare att ta sig förbi utmaningen med att förstå släktskapen till DNA-matchningar. För varje DNA-matchning prognostiserar cM Explainer™ de möjliga släktskapen mellan två människor och respektive sannolikhet för varje släktskap, beräknar vem som deras senaste gemensamma förfader kan vara och tar fram ett diagram som visar deras släktskapsgren.

DNA-matchningar karaktäriseras av den mängd DNA som delas mellan två individer. Detta mäts med en enhet för genetiskt avstånd som kallas centimorgan (cM). cM Explainer™ är unik på det sätt som den använder både centimorgan-värdet och de två individernas ålder (om dessa är kända) för att finjustera sina prognoser. Detta gör MyHeritage till det enda stora släktforskningsföretaget som erbjuder släktskapsprognoser på denna granularitets- och noggrannhetsnivå.

cM Explainer™ är fullständigt integrerad i MyHeritage-plattformen för att sprida ljus över eventuella DNA-matchningar som hittas på MyHeritage. Det finns även tillgängligt som ett kostnadsfritt fristående verktyg så att det kan utnyttjas av individer som har testat sig med andra DNA-tjänster.

Så här fungerar cM Explainer™

cM Explainer™ har utvecklats av MyHeritage i samarbete med Larry Jones, som har utvecklat cM Solver-tekniken. Vi har licensierat den här tekniken från Jones och vårt vetenskapsteam har förbättrat det ytterligare under en period på fem månader för att skapa en branschledande lösning för genetisk släktforskning som är exklusiv för MyHeritage. Bland förbättringarna finns en åldersalgoritm som utvecklats av MyHeritages vetenskapsteam som avsevärt förbättrar prognoserna genom att justera sannolikheten för varje möjligt släktskap och ett smidigt användargränssnitt som visar möjliga släktskap och deras sannolikheter. cM Explainer™ inkluderar användbara funktioner som möjligheten att filtrera prognoser med fullständiga och halva släktskap och visa den mest sannolika senaste gemensamma förfadern (MRCA) för en matchning.

Åldrarna för de två personerna som matchar varandra är viktiga för att beräkna deras släktskap. De hjälper till att utesluta omöjliga släktskap och justerar sannolikheter när flera släktskap är möjliga. Till exempel, halvsyskon delar vanligtvis samma mängd DNA som en far-/morförälder och barnbarn. Men om de två personerna är i liknande ålder är de förmodligen halvsyskon. Om det är 60 år mellan dem är det mer sannolikt att de är en far-/morförälder och ett barnbarn. Andra typer av släktskap kan vara möjliga för samma mängd delat DNA, såsom för en farbror/morbror och en brorson/systerson och om man känner till åldrarna kan detta hjälpa till att avgöra vilket som är mest sannolikt. I många fall gör inte åldrarna valet solklart, men de påverkar sannolikheten för alla möjliga släktskap. Detta ger användbara prognoser som du kan tillämpa i din egen släktforskning.

För att maximera noggrannheten i släktskapsprognoserna har MyHeritages vetenskapsteam utvecklat en åldersalgoritm genom att först undersöka åldersskillnadsfördelningar bland föräldrar, barn och syskon (beräknas separat för hel- och halvsyskon), baserad på omfattande forskning med hjälp av empiriskt insamlad data från släktträd.

Vi har härlett ytterligare åldersskillnadsfördelningar för alla andra släktskap genom att kombinera dessa för föräldrar, syskon och barn längs en standardväg för släktforskning. Till exempel, fördelningen i åldersskillnad mellan en farbror och dennes brorson (se den nedersta grafen) beräknas genom att ta med alla potentiella åldrar för brorsonens förälder i beräkningen. Sedan lägger man till åldersskillnaden mellan brorsonen och hans förälder (se den mellersta grafen) och åldersskillnaden mellan föräldern och farbrodern (se den översta grafen). I graferna nedan kan du se att den genomsnittliga åldersskillnaden för förälder, farbror/faster och förälderns kusin är liknande, men fördelningen är mer utspridd för farbror/faster och ännu mer för förälderns kusin på grund av den ytterligare åldersskillnaden mellan syskonen. Mer generellt gör användandet av åldersskillnaden det möjligt för oss att utesluta vissa släktskap och tilldela mer noggranna sannolikheter för de återstående möjliga släktskapen. Eftersom delat DNA och åldersskillnad kompletterar varandra tillhandahåller denna metod bättre resultat än de som bara använder delat DNA och de är användbara även när endast en individs ålder är känd.

Empirical age difference distributions

Empiriska åldersskillnadsfördelningar för helsyskon (överst), förälder (mellerst) och farbror/faster och förälders kusin (nederst)

Något som förändrar hela den genetiska släktforskningen

Befintliga prognosverktyg för släktskap föreslår ofta ett intervall för möjliga släktskap som är för brett för att vara användbart, såsom “Brylling till trassling”, eller listar många typer av släktskap med samma sannolikhet. Detta gör användaren förvirrad. cM Explainer™ förenklar prognoserna avsevärt genom att ta med åldern för varje matchning i beräkningen och tilldela en unik sannolikhet till varje släktskap. MyHeritage minskar förvirringen ytterligare genom att undvika tvetydiga släktskapstermer som används av andra verktyg, såsom “kusin ett släktled bort” (ibland skrivs dessa i överdrivet tekniska ordalag, som “1C1R”) och byter istället ut dessa mot tydliga släktskapstyper som “förälderns kusin” eller “kusinbarn”, så som fallet kan vara.

cM Explainer™ tillhandahåller tydliga ensidiga släktskap som är könsbestämda, som ”Faster” istället för reciproka släktskapstermer som ”Faster/Farbror/Brorsdotter/Brorson” som andra verktyg tillhandahåller.

Till exempel, i en DNA-matchning där det finns 1 600 cM delat DNA mellan två personer som är 35 och 40 år gamla kan MyHeritage helt enkelt tala om för användaren att matchningen troligen är ett halvsyskon med 90,4 % sannolikhet. Medan andra verktyg skulle ange 100 % sannolikhet att matchningen var ett av följande möjliga släktskap: far-/morförälder, faster eller farbror, halvsyskon, brorsdotter eller brorson eller barnbarn, vilket bara skulle göra användaren förvirrad. Detta gör cM Explainer™ till det mest användbara verktyget för bestämning av släktskap för DNA-matchningar på marknaden. Oavsett om du precis har börjat eller är en erfaren släktforskare.

Så här använder du cM Explainer™ för MyHeritage DNA-matchningar

Användare som har DNA-resultat på MyHeritage ska välja “DNA-matchningar” från fliken DNA på navigeringsfältet.

Accessing DNA Matches

Att komma åt DNA-matchningar (klicka för att zooma)

Sidan listar alla dina DNA-matchningar. Varje DNA-matchningskort visar ett eller flera troliga släktskap mellan dig och en matchning. Detta ersätter det bredare området “Uppskattat släktskap” som tidigare visades.

probable relationships for DNA Matches

Listan över DNA-matchningar visar sannolika släktskap (klicka för att zooma)

För att erhålla mer information om ett sannolikt släktskap ska du klicka på det (till exempel släktskapet som är markerat med en grön rektangel i skärmdumpen ovan). Ett popup-fönster som visar alla möjliga släktskap som har beräknats av MyHeritage och deras respektive sannolikheter dyker upp.

possible relationship pop-up

Möjliga släktskap mellan Cathy Werner och Laura Smith (klicka för att zooma)

Det sannolika släktskapet indikerar hur matchningen är släkt med dig. Om det står “Faster” betyder det att matchningen är din faster, inte att du är faster till matchningen.

Mer information om möjliga släktskap visas på sidan Granska DNA-matchning. För att komma dit ska du klicka på knappen “Granska DNA-matchning” (markerad med en röd rektangel på skärmdumpen med DNA-matchningslistan ovan).

Review DNA Match page listing possible relationships

Sidan Granska DNA-matchning listar möjliga släktskap (klicka för att zooma)

Ett nytt avsnitt, som heter “Möjliga släktskap” har lagts till på sidan Granska DNA-matchning. Det visar hur personen som är din DNA-matchning kan vara släkt med dig, tillsammans med sannolikheten för varje släktskap och den senaste gemensamma förfadern. Denna term som ofta förkortas med MRCA är den närmast gemensamma förfadern som du och din DNA-matchning är släkt med i rakt nedstigande led. Detta kan vara en enda förfader eller ett par, beroende på hur matchningen är släkt med dig. I ett fullständigt släktskap är MRCA ett par förfäder och i ett halvt släktskap är det en enda förfader. Till exempel, med en helkusin är din MRCA din farmor och farfar. Men med ett halvsyskon är din MRCA en av dina föräldrar, inte båda.

Listan över möjliga släktskap visar de 4 översta släktskapen i fallande ordning baserat på deras sannolikheter. Klicka på “Visa fler släktskap plus diagram” för att visa andra möjliga släktskap som har lägre sannolikhet, såväl som ett diagram som visar grenarna till dessa möjliga släktskap.

Top possible relationships and a link to view all of them

De mest sannolika släktskapen och en länk för att visa dem alla (klicka för att zooma)

Diagrammet över möjliga släktskap visar släktskapsgrenarna till DNA-matchningen, tillsammans med sannolikheten för varje släktskap.

Diagram of possible relationships

Diagram över möjliga släktskap (klicka för att zooma)

Använd rullgardinsmenyn överst till höger för att göra så att diagrammet visar fullständiga släktskap, halva släktskap eller alla släktskap. Denna funktion är unik för MyHeritage och gör det möjligt för dig att fokusera på specifika typer av släktskap.

Filtering the diagram by relationship type

Filtrera diagrammet med typer av släktskap (klicka för att zooma)

Anledningen till att vi tog med denna väljare var att förenkla diagrammet. Sannolikheterna blir alltid 100 % sammanlagt, men om du endast visar fullständiga släktskap eller endast halva släktskap kommer vissa möjliga släktskap inte att visas och därmed blir inte de sannolikheter som visas totalt 100 %.

I exemplet som visas ovan finns 4 alternativ för fullständiga släktskap, där det mest sannolika är syssling/tremänning med en sannolikhet på 85 %. Om du väljer “Halva släktskap” i rullgardinsmenyn visas ytterligare 3 alternativ som har en mycket lägre sannolikhet.

Viewing half relationships

Visa halva släktskap (klicka för att zooma)

Om du väljer “Alla släktskap” i rullgardinsmenyn visas alla 7 möjliga släktskap, tillsammans med deras sannolikheter, som du kan se nedan.

Viewing all possible relationships

Visa alla möjliga släktskap (klicka för att zooma)

En annan unik funktion i cM Explainer™ är möjligheten att visa sannolikheter för MRCA. Sannolikheten för varje MRCA är den övergripande sannolikheten att du och denna DNA-matchning delar en specifik senaste gemensam förfader (MRCA). Markera kryssrutan nedan, som är märkt med en röd rektangel, för att visa sannolikheter för MRCA. Sannolikheter för MRCA är märkta med grön rektangel.

Showing MRCA probabilities

Visa sannolikheter för MRCA (klicka för att zooma)

I detta exempel är MRCA troligen dina gammelmor-/farföräldrar med en sannolikhet på 85 %. Observera att den MRCA som beskrivs baseras på släktskapet till dig, inte din DNA-matchning. Till exempel, dina gammelmor-/farföräldrar kan vara förfäder på längre håll för din DNA-matchning, såsom gammelmormor-/farföräldrar.

Exemplen som visas ovan är från ett fall där åldrarna för dig och din DNA-matchning är kända. Medan cM Explainer™ tillhandahåller sina mest korrekta släktskapsprognoser när åldrarna för de båda individerna är kända, kan den även beräkna släktskap med sannolikheter i fall där endast den ena individens ålder är känd eller där ingen ålder är känd (osannolikt eftersom du alltid känner till din egen ålder eller åldern på den person som vars DNA-kit du hanterar). En del användare kanske väljer att inte ange sin ålder på dina konton medan andra markerar sin ålder som privat, så åldern för en DNA-matchning är inte alltid känd.

Nedanför listan över möjliga släktskap finns en förklaring av hur prognoserna beräknades. Om endast en ålder är känd kommer det att stå, som i exemplet nedan.

Relationship predictions for a single age

Släktskapsprognoser när endast en ålder är känd (klicka för att zooma)

Användning av det fristående verktyget cM Explainer™

Förutom att visa prognoser från cM Explainer™ för DNA-kit som finns på MyHeritage har vi lagt till ett fristående verktyg så att individer med DNA-resultat från andra tjänster också kan dra nytta av cM Explainer™. Det fristående verktyget är kostnadsfritt och går att använda utan att du behöver registrera dig på MyHeritage.

Kom igång genom att gå till myheritage.com/cm;. Du kan även komma åt verktyget genom att välja “DNA-verktyg” i DNA-menyn i navigeringsfältet eller klicka på fliken “DNA-verktyg” från någon av sidorna med dina DNA-resultat.

DNA Tools tab

Fliken DNA-verktyg (klicka för att zooma)

Ett nytt kort visas för verktyget cM Explainer™. Klicka på knappen “Utforska” på kortet för att få tillgång till verktyget.

DNA Tools page

Få tillgång till cM Explainer™ från sidan DNA-verktyg (klicka för att zooma)

Standalone cM Explainer™


Fristående cM Explainer™ (klicka för att zooma)

Ange mängden delat DNA mellan två matchningar och deras respektive åldrar, om de är kända. Om du inte känner till en av åldrarna eller ingen av dem spelar ingen roll. cM Explainer™ kan ändå räkna ut sannolikheterna för släktskapen. Men släktskapsprognosen blir bättre om du anger åldrarna, så om du har kontakt med en DNA-matchning vars ålder inte är känd ska du be den personen att ange sin ålder och förklara varför du behöver den. Sedan kan du använda den i den fristående cM Explainer™.

cM Explainer results

Visning av möjliga släktskap i det fristående verktyget cM Explainer™ (klicka för att zooma)

Användargränssnittet för verktyget cM Explainer™ är nästan identiskt med det som visades tidigare.

I följande exempel med 500 cM, där endast en persons ålder är känd, levererar verktyget ändå resultat som har hög sannolikhet: denna matchning är en förälders kusin med en sannolikhet på 73,1 %.

Results when only one age is known

Resultat när endast en ålder är känd (klicka för att zooma)

Det är kostnadsfritt!

cM Explainer™ är en kostnadsfri funktion och finns tillgänglig för alla med DNA-resultat på MyHeritage. Det finns även tillgängligt som ett fristående verktyg för de som inte är MyHeritage-kunder på myheritage.com/cm;.

Ingifte och anförlust

I vissa situationer kan släktskapet till en DNA-matchning vara mer komplicerad. När ingifte eller anförlust förekommer kan två individer ha gemensamt DNA från flera gemensamma förfäder och skulle därmed ha en större mängd delat DNA (ett högre cM-värde) än förväntat för samma släktskap. För att undvika ökad komplexitet och förvirring antar cM Explainer™ att ingifte eller anförlust inte förekommer. Mer erfarna genetiska släktforskare måste ha med detta i beräkningen när de går igenom släktskapsprognoserna som tillhandahålls av cM Explainer™.

Sammanfattning

På MyHeritage är vi engagerade i att utveckla nya funktioner och verktyg för att hjälpa till att förbättra din släktforskning och i domänen för DNA-test, att hjälpa dig att förstå dina DNA-matchningar bättre. cM Explainer™ är ett kraftfullt tillskott till vårt produktutbud som hjälper till med detta uppdrag genom att ta bort många av de gissningar som tidigare behövdes för att analysera möjliga släktskap till dina DNA-matchningar.

Detta gör att cM Explainer™ ritar om spelplanen för släktforskning.

Explore your DNA Matches today or testa verktyget cM Explainer™ för att få in nya upptäckter om dina matchningar. Mycket nöje!