Världsminnesprogrammet – motverkar global minnesförlust!

Världsminnesprogrammet – motverkar global minnesförlust!
Världsminnesprogrammet (bildkälla: Svenska Unescorådet)

Världsminnesprogrammet (bildkälla: Svenska Unescorådet)

Unescoprogrammet Världsminnen (Memory of the World) är ett program som ska stimulera arkiv, samlingar och bibliotek till gränsöverskridande samarbete och kreativa lösningar för att göra film, dokument och arkiv med mera, mer tillgängligt.

Programmet arbetar även med att försöka bevara så mycket som möjligt av detta dokumentarv. Men arbetar även för att öka förståelsen om av vad dokumentarv är för något- och hur viktigt det är. Exempel på dokumentsarv är Anne Fransks dagbok och universitetsskrifter från 1600-talet.

Ett världsminne är ett unikt dokument, men det kan även vara en samling i ett arkiv eller dokument i ett bibliotek som har betydande värde för eftervärlden. Detta dokument kan vara av papper, sten, pergament, film, fotografier och datamedier med mera.

Inger Davidsson, ordförande i svenska Unescorådet beskriver programmet på följande sätt:

Bevarandet av dokument och arkiv har en viktig roll att spela för att bygga en fredligare värld – utan dokument och arkiv kan sanningar döljas och motsättningar underblåsas. Därför är Unescos program Memory of the World också ett bidrag till fredsbyggandet.

Programmet startades 1992 och anser att dokument, bibliotek, arkiv och samlingar av olika slag är en del av människans minne och hjälper till att demonstrera människors kultur, språk och mångfald. Mycket av den här dokumentationen är ömtålig och måste tas om hand på ett försiktigt sätt så att det bevaras till efterlevande generationer.

Dokumentation kan utsättas för långsamma nedbrytningsprocesser såväl som katastrofer som brand och översvämning! Unesco är rädda att en global minnesförlust kan inträffa om dessa unika dokumentsarv försvinner.

Världsminnesprogrammet (fotkäll: dito)

Världsminnesprogrammet (fotokäll: dito)

Det är upp till Unescos medlemstater att själva ansvara för bevarandet och tillgängliggörandet av dokumentarvet. Men inte helt utan hjälp från Världsminnesprogrammet. På Unescos hemsida kan man läsa att programmet, utöver att arbeta med digitalisering, även publicerar hanledningar för bevarande och även försöker knyta samman arkiv och samlingar i olika världsdelar för att de ska arbeta tillsammans.

De medlemsstater som väljer att delta i programmet nominerar dokument eller samlingar av internationell betydelse till listan över världsminnen. Dessa dokument eller samlingar finns tillgängliga digitalt.

I Sverige finns det sex Världsminnen:

  • Astrid Lindgrens arkiv
  • Alfred Nobels familjearkiv
  • Emmanuel Swedenborgs samlingar
  • Ingmar Bergmans arkiv
  • Silverbibeln//Codex argenteum
  • Stockholms stads byggnadsritningar

Källa: Unesco